Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Χρήσιμες Πληροφορίες

Θεωρητικό Βάρος Ράβδων Σιδήρου:
Κατά την τελευταία αναθεώρηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1421 (2007) και προκειμένου να βελτιωθεί η αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών στον Ελληνικό χώρο υιοθετίθηκε για πρώτη φορά χαρακτηρισμός των χαλύβων οπλισμού και ως προς την ολκιμότητα (πέραν δηλαδή από την αντοχή). Εισήχθησαν τρεις κατηγορίες – A εως C – κατά σειρά αυξανόμενης ολκιμότητας και υιοθετήθηκε η υψηλότερη κατηγορία (B500C) για τους συγκολλήσιμους χαλύβες οπλισμού σκυροδέματος.
  • Η ολκιμότητα του χάλυβα οπλισμού είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας (για όμοιους κατά τα άλλα οπλισμούς) για την επίτευξη υψηλής πλασιμότητας μιας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αύξηση της ολκιμότητας (όπως αυτή εκφράζεται από την παραμόρφωση υπό το μέγιστο φορτίο (Agt) και το λόγο της τάσης θραύσης προς την τάση διαρροής – κράτυνση (ft/fy)) οδηγεί σε αυξημένη πλασιμότητα.

  • Η πλασιμότητα είναι η ικανότητα των μελών μιας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα να παραμορφώνονται πέραν του ορίου διαρροής, ήτοι να αναλάβουν μεγάλες μετελαστικές παραμορφώσεις χωρίς σημαντική μείωση της αντοχής τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απορρόφηση και κατανάλωση σεισμικής ενέργειας μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο κατάρρευσης της κατασκευής.

Στην εικόνα, παρουσιάζονται το αποτέλεσμα εργαστηριακών δοκιμών φόρτισης, μέχρι αστοχίας, τριών διαφορετικών μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα – πανομοιότυπου οπλισμού – χρησιμοποιώντας χάλυβα κατηγορίας Α,Β και C αντίστοιχα.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο