Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Φρεατοπάσσαλοι

Η εταιρία μας διαθέτει μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής φρεατοπάσσαλων για χρήση  σε δομικά έργα ειδικών απαιτήσεων όπως υπόγεια έργα, γήπεδα, νοσοκομεία, γέφυρες, σύραγγες, φράγματα κλπ.

Χρησιμοποιώντας την πλεόν σύγχρονη τεχνολογία παράγουμε πασσάλους διαμέτρου από 0.4m εως 1.4m και μήκους εως 14m με τη μέθοδο της συνεχούς ελικοειδούς περιέλιξης και αύτοματη  σταυρωτή συγκόλληση με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και προστασία αερίου. Η πλήρης αυτοματοποίηση και ο υψηλός βαθμός τυποποίησης της παραγωγής εξαφαλίζει:  υψηλή ποιότητα κατασκευής, ομοιομορφία, ταχύτητα, χαμηλό κόστος, την απόλυτη εφαρμογή της μελέτης και την τήρηση των κανονισμών.

  • 1. Αναλύονται τα σχέδια και εξάγονται οδηγίες παραγωγής για την κοπή των ευθύγραμμων ραβδών του πασσάλου, την κατασκευή των δακτυλίων «στεφάνια» ακαμψίας, της διαμέτρου και του αριθμού των ράβδων και του βήματος σπειροειδούς περιέληξης του πασσάλου.

  • 2. Εισάγονται οι οδηγίες παραγωγής στις αυματοποιημένες μηχανές κοπής ευθύγραμμων ράβδων. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά χάλυβας θερμής έλασης υψηλής ολκιμότητας, κατηγορίας B500C και διατομής από 18 εως 32mm ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

  • 3. Παράγονται (μέσω ηλεκτρομηχανικού σπειραδόρου) οι δακτύλιοι ακαμψίας του πασσάλου σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες παραγωγής. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά χάλυβας θερμής έλασης υψηλής ολκιμότητας, κατηγορίας B500C και διατομής από 16 εως 20mm ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

  • 4. Οι ράβδοι ευθύγραμμου οπλισμού εισάγονται στην αυτοματόματη μηχανή συγκόλλησης και περιέληξης και τοποθετούνται οι δακτύλιοι ακαμψίας στις επιθυμητές αποστάσεις.

  • 5. Περιελίσεται και συγκολλείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο ο σπειροειδής οπλισμός συγκράτησης του φρεατοπάσσαλου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά χάλυβας θερμής έλασης υψηλής ολκιμότητας, κατηγορίας B500C και διατομής από 8 εως 16mm με βήμα περιέληξης από 100 εως 300mm ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Όλες οι συγκολήσεις πραγματοποιούνται αυτόματα με τη μέθοδο της σταυρωτής συγκόλλησης με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και προστασία αερίου (GMAW). Πρόκειται περί μη αυτογεννούς σύγκολλησης κατά την οποία τα συνδεόμενα μέρη δε συμμετέχουν με τήξη στο σχηματισμό δεσμού διατηρώντας έτσι στο ακέραιο της αρχικές μηχανικές του ιδιότητες (δεν εμφανίζεται δηλαδή τοπική λέπτυνση ή «κόπωση» του υλικού). Τυπικά απαιτούνται άνω των 1500 συγκολήσεων για ένα πάσσαλο 14m.

  • Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα (Κ.Τ.Χ.)

  • Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ο.Σ.)

  • Ελληνικός Αντίσεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ.)

  • Το πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. 1421

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο