Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Η Πλούσος Σηφάκης Α.Ε. διαθέτει μια από τις πλέον άρτια εξοπλισμένες παραγωγικές μονάδες κοπής, επεξεργασίας και διαμόρφωσης χάλυβα οικοδομής στον Ελληνικό χώρο. Όλος ο εξοπλισμός κοπής και διαμόρφωσης του οπλισμού είναι πιστοποιημένος και απόλυτα συμβατός με τις πλέον πρόσφατες (αυστηρότερες) Ελληνικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής σε συνδυασμό με συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εξασφαλίζουν την ακρίβεια εκτέλεσης των παραγγελιών.

Η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγής εξασφαλίζεται από την τήρηση του «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000.

Η κοπή των ράβδων οπλισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα.
 • 3 Αυτόματα (χειρισμός μέσω Η/Υ) οχήματα κοπής ράβδων διαμέτρου μέχρι Φ36.

 • 3 Ψαλίδια, με δυνατότητα διαμέτρου κοπής ως Φ34.

Η κάμψη των ράβδων οπλισμού πραγματοποιείται με πιστοποιημένα μηχανήματα, χρησιμοποιώντας τύμπανο κάμψης διαφορετικής διαμέτρου ανάλογα με τη διατομή της ράβδου που θα καμφθεί.Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ και τον ΕΚΟΣ και προκειμένου για χάλυβα ποιότητας Β500C η ελάχιστη διάμετρος τύμπανου (D), ούτως ώστε να αποφεύγεται η ρηγμάτωση της ράβδου και η μείωση της αντοχής της θα πρέπει να είναι:
 • Για διάμετρο ράβδου Φ<20: D = 4Φ

 • Για διάμετρο ράβδου Φ>20: D = 7Φ

 • 1 Ζεύγος Αυτόματων Κουρμπαδόρων (προγραμματιζόμενους από Η/Υ), με δυνατότητα κάμψης ράβδων ως Φ32.

 • 3 Κουρμπαδόρους (με τους πάγκους τους), με δυνατότητα κάμψης ράβδων ως Φ32.

 • 2 Μηχανικές Στράντζες Κάμψης Πλέγματος, για διαμόρφωση μανδύων.

Για τις ανάγκες διαμόρφωσης έτοιμων κλωβών υποστυλωμάτων και συνδετήρων διαθέτουμε τον παρακάτω εξοπλισμό:
 • 1 Σπειραδόρο, για την μετατροπή της ευθύγραμμης βέργας και κουλούρας Φ6 ως και Φ14, σε κυκλικά σχήματα (σπιράλ, τόξα, κύκλους, κλπ. διαφόρων διαμέτρων).

 • 1 Τοξαδόρο, για την μετατροπή ευθύγραμμης βέργας διαμέτρου Φ6 ως και Φ26, σε κυκλικά σχήματα.

 • 3 Αυτόματες Μηχανές («Ρομπότ») Παραγωγής Συνδετήρων («Τσέρκια»), με δυνατότητα επεξεργασίας ρόλων διαμέτρου από Φ8 μέχρι Φ14.

Για τη συγκόλληση ράβδων (όπου αυτή απαιτείται), χρησιμοποιείται εξειδικευμένο προσωπικό και ακολουθούνται πιστά οι μέθοδοι συγκόλλησης και προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. Χρησιμοποιείται η τεχνική της συγκόλλησης τόξου με προστατευτικό αέριο, όπου η κόλληση παρέχεται από ηλεκτρόδιο, ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος να αδυνατίσει τοπικά η συγκολλούμενη ράβδος.
 • 2 Αυτοματοποιημένες μηχανές συγκόλλησης τσερκιών με ευθύγραμμες ράβδους

 • 2 Χειροκίνητους πάγκους συγκόλλησης

Η παραγωγή των φρεατοπασσάλων είναι απολύτως αυτοματοποιημένη χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία . Παράγουμε πασσάλους διαμέτρου από 0.4m εως 1.4m και μονοκόμματου μήκους έως 14m με τη μέθοδο της συνεχούς ελικοειδούς περιέλιξης και αύτοματη σταυρωτή συγκόλληση με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και προστασία αερίου, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
 • 1 Αυτοματοποιημένη μηχανή ελικοειδούς περιέλιξης και αυτόματης σταυρωτής συγκόλησης με ευθύγραμμες ράβδους

 • 1 Σπειραδόρο για την κατασκευή των δακτυλίων ενίσχυσης ακαμψίας

 • 7 γερανογέφυρες

 • 2 ηλεκτροκίνητα οχήματα μεταφοράς και ανύψωσης φορτίων (Clark)

 • 1 γεφυροπλάστιγγα

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο