Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Κοπή - Διαμόρφωση

Η εταιρία μας προμηθεύει χάλυβα οπλισμού αρίστης ποιότητας, αποκλειστικά κατηγορίας Β500C (ανώτατη κατηγορία αντοχής, ολκιμότητας, ευκαμψίας και συγκολλησιμότητας) σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3: 2007: «Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες»
  • Η κοπή των ράβδων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με μηχανικά μέσα (ποτέ με φλόγα) και με απόλυτη ακρίβεια από αυτόματες μηχανές κοπής ελεγχόμενες από Η/Υ. Η ακρίβεια των μηχανών εξασφαλίζεται από την εφαρμογή προγράμματος περιοδικής διακρίβωσης του μηχανολογικού μας εξοπλισμού.

  • Οι κάμψεις ράβδων οπλισμού, όπου απαιτούνται, πραγματοποιούνται με κυλινδρικά στελέχη (τύμπανα) διαφορετικής διαμέτρου ανάλογα με τη διατομή της προς κάμψη ράβδου.

  • Η ζύγιση πραγματοποιείται σε δική μας γεφυροπλάστιγγα την οποία βαθμονομούμε περιοδικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών και του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας που εφαρμόζουμε.

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο